Adalet Bakanlığı 330 icra kâtibi alımı yapacak

adalet bakanlığı icra katibi alımıAdalet Bakanlığı uygulamalı ve sözlü sınavla açıktan atama suretiyle 330 icra kâtibi alımı yapıyor.

ADALET BAKANLIĞI İCRA KÂTİBİ ALIMI

Adalet Bakanlığı, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 330 icra kâtibi alınacaktır.

GENEL ŞARTLARİcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın (KPSS-2014) yapıldığı 2014 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve sonrası doğumlu olanlar),

c) Merkezi sınavda (KPSS-2014’de lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı icra kâtibi alımı içi başvuru yapmak isteyen adaylar 28 Aralık 2015 – 08 Ocak 2016 tarihleri arasında sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.

İcra kâtibi alımı yapılacak olan iller: Adana 14 kişi, Afyonkarahisar 5 kişi, Ankara 44 kişi, Aydın 5 kişi, Edirne 5 kişi, Fethiye 5 kişi, Gaziantep 25 kişi, Gaziosmanpaşa 7 kişi, İskenderun 7 kişi, İstanbul 110 kişi, İzmir 29 kişi, Kastamonu 6, Kahramanmaraş 8, Kocaeli 15, Küçükçekmece 8, Malatya 3, Mersin 16, Ordu 5, Rize 2, Samsun 5, Trabzon 3 ve Yozgat 3 olmak üzere toplam 330 icra kâtibi alımı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı icra kâtibi alımı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın  • icra katip alımı 330
  • icra katibi alimi
  • icra katipliği