TRT Personel Alımı

trt personel alımıTRT personel alımı yapmaya devam ediyor.

TRT merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 2014 ve 2015 yıllarında yapılan KPSS sınavına katılmış olanlar arasından 30 personel alımı yapacaktır.

TRT merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 20 Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve 10 Mali Denetçi Yardımcısı alımı yapacaktır.

TRT MALİ DENETÇİ YARDIMCISI ALIMI

TRT KPSS’den en az 70 puan almış ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birinden mezun olmak şartıyla mali denetçi yardımıcı alımı yapacak.TRT YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI ALIMI

TRT KPSS’den en az 70 puan almış ve üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak şartıyla yönetim hizmetleri uzman yardımcısı alımı yapacaktır.

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  4. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Engelli personel istihdamına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,
  6.  01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla 35 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),
  7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.
  8. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

TRT personel alım ilanına başvurular 7 Aralık – 8 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılabilecek olup, sınav başvuruları TRT Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlacak olan başvuru formu ile elektronik ortamda yapılacaktır.