Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, KPSS şartı aramadan sözleşmeli personel alımı yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı hakkında detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

orman genel müdürlüğü personel alımı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ALINACAK (SÖZLEŞMELİ) PİLOT VE MAKİNİST İLANI (20 NİSAN 2016)

1. GENEL HUSUSLARa. Orman Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B sözleşmeli statüsünde “2 (İki) Kaptan Pilot / Kaptan Adayı (Uçak), 2 (İki) İkinci Pilot (Helikopter/Uçak), 3 (Üç) Uçak/Helikopter Kontrol Bakım Makinisti (tercihen aviyonik konusunda uzman) alınacaktır.

b. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki hizmet sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

c. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

d. Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

e. Başvuruları kabul edilen adaylar mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır.

f. Alım süreci sonunda kesin ataması yapılan pilot ve makinistlerin 5 yıl içerisinde kendi istekleri ile veya cezai sebeplerle ilişiğinin kesilmesi durumunda işten ayrılmaları söz konusu olduğunda o personel için Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen/satın alınan her türlü yurtiçi/yurtdışı eğitim masrafları kendisinden talep edilecektir (Uçak Kaptanı veya kaptan adayı statüsünde işe alınanlar için bu süre 2 yıl ile sınırlıdır).

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a. Genel Şartlar

(1) Türk vatandaşı olmak,

(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

(4) Askerlik hizmetini yapmış olmak,

(5) Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

(6) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

(7) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

(8) Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak,

b. Özel Şartlar

(1) Teknik Özellikler (2 X Kaptan Pilot / Kaptan Adayı- Uçak)

(a) Minimum 1500 saat toplam sabit kanat uçuşu olmak ve bu uçuşların en az 500 saati Çok Pilotlu (Multi Crew) Jet modeli uçaklarda olmak (Kaptan adaylarının değerlendirilmesi komisyon tarafından yapılacaktır),

(b) Minimum ICAO Level 4 yeterlilik belgesine sahip olmak,

(c) Geçerli ICAO CLASS 1 sağlık raporuna sahip olmak,

(2) Teknik Özellikler (2 X İkinci Pilot – Helikopter/Uçak)

(a) Minimum 1500 saat asgari helikopter uçuşu veya helikopter/uçak uçuşu olmak. (Tercihen S-70 veya Bell 429 çift motor helikopter tip intibaklı olmak)

(b) İyi derecede İngilizce bilmek, tercihen yeterlilik belgesine sahip olmak,

(c) Geçerli ICAO CLASS 1 sağlık raporuna sahip olmak,

(d) 45 yaşından gün almamış olmak,

(3) Teknik Özellikler (3 X Uçak/Helikopter Kontrol Bakım Makinisti) (tercihen aviyonik konusunda uzman) (Uçak/Helikopter)

(a) Geçerli, Uçak/Helikopter uçuş teknisyeni statüsünde Uçak Kontrol Bakım Makinisti belgesine sahip olmak,

(b) En az 10 yıllık uçuş tecrübesine sahip olmak,

(c) İyi derecede İngilizce bilmek, tercihen yeterlilik belgesine sahip olmak

(d) SHGM Uçucu Teknisyen Sağlık Raporuna sahip olmak,

(e) 45 yaşından gün almamış olmak (Cessna Citation 650 tip intibak kurs belgesi bulunanlar için bu yaş sınırı uygulanmaz),

3. İSTENİLEN BELGELER

a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı “Başvuru Formu”

b. Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı örneği,

c. Adli sicil beyanı,

d. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet Vesikalık Fotoğraf

e. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

f. Yabancı dil yeterlilik belgeleri

g. Sağlık sertifikası,

Pilot Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

a. Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

b. Pilot lisansı veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi

c. Uçuş Kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi veya onaylı Uçuş Kayıt Çizelgesi,

4. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

a. Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA (Tel:0 312 296 41 24)” adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup 20.04.2016 tarihi saat 09.00’da başlayıp 25.04.2016 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Bu tarihten önceki/sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

b. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5. MÜLAKATIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a. Başvuruda bulunan adaylardan, ön değerlendirme sonucunda mülakata girmeye hak kazananlar ile mülakat yeri ve tarihi Orman Genel Müdürlüğü www.ogm.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

b. Mülakatta adayların;

(1) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

(3) Genel yetenek ve genel kültürü,

(4) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(5) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

6. DEĞERLENDİRME

Mülakat sonrasında nihai sonuçlar adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir. Ayrıca sonuçlar aday sıralamasına göre www.ogm.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

7. SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

İLAN olunur.