Maliye Bakanlığı Personel Alımı

Maliye Bakanlığı 241 personel alımı yapacak.

maliye-bakanlığı-personel-alımıMaliye Bakanlığı kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 personel alımı yapacak.

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınav Duyurusu

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır.MALİYE BAKANLIĞINDAN MALI HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Genel yönetim kapsamındaki (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) kamu idarelerinin merkez teşkilatlarının strateji geliştirme birimlerinde Genel İdare Hizmetleri sınıfının 6-9 uncu kadro dereceleri ile pozisyonlarında çalıştırılmak üzere özel yarışma sınavı ile 241 mali hizmetler uzman yardımcısı alınacaktır. Özel yarışma sınavı; Maliye Bakanlığı tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavdan oluşmaktadır. Yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ait idarelerin listesi ile mali hizmetler uzmanlığı mesleğinin nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer almaktadır.

I- SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışı öğretim kuramlarından mezun olmak,

3- 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1980 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2014 veya 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP49 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak,

5- Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak,

6- Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.

II- SINAV BAŞVURUSU

Sınava ön başvurular, 10-16 Eylül 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır. Atama yapılacak 241 kadro/pozisyonun yirmi katı aday yukarıda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanacak, sıralamadaki en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da listeye dahil edilerek nihai başvuru yapacak adaylar belirlenecektir. Ön başvuru sonuçları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden duyurulacaktır.

Ön başvuru sonucu sıralamaya giren adayların nihai başvuruları 29 Eylül – 7 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM aracılığıyla alınacaktır.

Sınava ön başvuru ve nihai başvuru, sınavın uygulanmasına ilişkin bilgiler, ön başvuru ücreti, sınav ücreti ve bu ücretlerin yatırılmasına ilişkin hususlar başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin internet adresinde duyurulacaktır.

III- SINAV TARİHİ, YERİ VE BAŞLAMA SAATİ

Sınav ÖSYM tarafından 07 Kasım 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav 09.30’da başlayacaktır.

IV- SINAV ŞEKLİ

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe testleri uygulanacaktır. Testlerin konuları aşağıda belirtilen şekilde olacaktır:

a)İktisat:

1)Makro İktisat ve Mikro İktisat,

2)Uluslararası İktisat,

3)Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

b)Maliye:

1)Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları),

2)Maliye Politikası,

3)Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

c)Hukuk:

1)Anayasa Hukuku,

2)İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı),

3)Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

4)Borçlar Hukuku (Genel hükümler),

5)Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

6)İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

ç) Muhasebe:

1)Genel Muhasebe,

2)Mali Analiz ve Raporlama.

V- YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları, (b) ve (c) konu grupları için yüzde 30’ar, (a) ve (ç) konu grupları için yüzde 20’şer oranında ağırlıklandırılarak yüz(100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş (70) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katı (964) aday Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaktır. 964 üncü adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

VI- SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav, adayların;

a)Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)Genel yetenek ve genel kültürü,

e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar (10) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır.

Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle Bakanlık ilan panolarında asılmak ve http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

VII- SINAV SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, TERCİH VE YERLEŞTİRME

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların özel yarışma sınavı puanı, bu sınavlarda aldıkları puanların aritmetik ortalamasıdır.

ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olandan başlayarak adayların başarı sırasını tespit eder. Özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, bunların da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

Yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercihlerini http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtildiği şekilde yaparlar.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

Yerleştirme yapılacak kamu idareleri, boş kadro/pozisyon sayıları, tercih ve yerleştirme işlemleri ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı açıklamalara http://kontrol.bumko.gov.trinternet adresinde yer alan Sınav Başvuru ve Tercih Kılavuzundan ulaşılabilecektir.

VIII- SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav ve yerleştirme sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Başvuru ve Tercih Kılavuzunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde yazılı sınav ve yerleştirme sonuçları için ÖSYM’ye, sözlü sınav için Bakanlığa yapılır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: (0312) 415 24 77

ATAMA YAPILACAK İDARE VE KADRO/POZİSYON SAYILARI

SIRA (I) SAYILI CETVEL İL ADI Kadro Sayısı
1 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 3
2 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ANKARA 3
3 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 2
4 SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 6
5 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ANKARA 2
6 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ANKARA 5
7 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA 2
8 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ANKARA 4
9 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA 4
10 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ANKARA 4
11 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ANKARA 2
12 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ANKARA 5
13 KALKINMA BAKANLIĞI ANKARA 2
14 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANKARA 1
15 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ANKARA 1
16 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA 5
17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
18 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2
TOPLAM 54
(II) SAYILI CETVEL
A) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ
1 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ANKARA 1
2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANKARA 2
4 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON 2
5 EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR 2
6 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM 2
7 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1
8 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 3
9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA 2
10 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS 1
11 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA 1
12 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN 1
13 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA 1
14 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ 1
15 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA 2
16 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 5
17 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE 1
18 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 2
19 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN 1
20 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP 2
21 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU 2
22 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON 1
23 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR 1
24 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA 2
25 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE 1
26 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA 1
27 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT 1
28 HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA 1
29 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAHRAMANMARAŞ 2
30 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KIRIKKALE 1
31 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA 2
32 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY 2
33 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ 2
34 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA 1
35 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA 3
36 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR 2
37 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU 1
38 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE 1
39 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR 1
40 RECEP TAYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE 1
41 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY 2
42 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN 2
43 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM 1
44 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN 3
45 ORDU ÜNİVERSİTESİ ORDU 1
46 AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA 1
47 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN 1
48 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI 1
49 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT 1
50 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KARABÜK 2
51 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 1
52 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK 1
53 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE 2
54 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ 1
55 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN 1
56 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT 1
57 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE 1
58 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ 1
59 YALOVA ÜNİVERSİTESİ YALOVA 2
60 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL 1
61 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1
62 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA 1
63 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR 2
64 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA 2
65 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA 1
TOPLAM 97
B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER
1 YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU ANKARA 1
2 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
3 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2
4 TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 2
5 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
6 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU* ANKARA 2
7 KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI** ANKARA 15
8 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU*** ANKARA 2
9 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 1
10 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ANKARA 2
TOPLAM 29
MERKEZİ YÖNETİM GENEL TOPLAM 180
MAHALLİ İDARELER Kadro Sayısı
1 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADANA 3
2 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ AĞRI 1
3 DOĞUBEYAZIT BELEDİYE BAŞKANLIĞI AĞRI 1
4 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA 4
5 KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA 2
6 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANTALYA 2
7 İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN 1
8 BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR 2
9 BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOLU 1
10 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA 2
11 KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI BURSA 1
12 ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ELAZIĞ 1
13 ALTINÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATAY 1
14 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ ISPARTA 1
15 BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 1
16 BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2
17 MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2
18 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 1
19 ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2
20 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 1
21 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL 3
22 KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR 3
23 SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İZMİR 2
24 KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR 2
25 KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOCAELİ 1
26 MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONYA 2
27 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALATYA 1
28 BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA 1
29 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUĞLA 1
30 MUŞ İL ÖZEL İDARESİ MUŞ 1
31 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU 2
32 KORGAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU 1
33 KUMRU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORDU 1
34 TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ 1
35 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞANLIURFA 2
36 YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ YOZGAT 1
37 AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ AKSARAY 1
38 KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ KARAMAN 1
39 ARDAHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARDAHAN 1
40 YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA 1
MAHALLİ İDARELER TOPLAMI 61
GENEL TOPLAM 241

*Kurumun görev ve hizmetleri, 4457 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca sözleşmeyle sürekli olarak istihdam edilen personel eliyle yürütülür.

**3624 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilir.

***5544 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Kurum hizmetleri iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür.